น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9

ที่ทรงพระราชทานมากว่า 50 ปี ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม NGO และประชาชนอย่างจริงจัง 

ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลด
ก๊าซเรือนกะจก
พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน
 
ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก 


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่ ในระดับไม่รบกวนระบบภูมิอากาศและปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยกิจกรรมของมนุษย์ ฯ

 


โครงสร้าง
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงสร้างการดำเนินการ
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

 
 


ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรม - อัพเดท

ภาพกิจกรรมของ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ส.ล.จ.)


                เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 เวลา 10.00  พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก    ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ         ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก  กับเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 


                พลเอกวีรชัย อินทุโศภน  ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
 ให้การต้อนรับคณะบุคคล เเละผู้เเทนหน่วยงาน 
ที่ได้เข้าอวยพร       เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2564  ณ สำนักงานมูลนิธิฯ   ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาอวยพร เเละมอบของ
ขวัญปีใหม่ของมูลนิธิฯ  ให้เเก่ผู้เข้าร่วมเพื่อเป็น
ที่ระลึก

   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563        พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกพร้อม
ด้วยกรรมการ, อนุกรรมการเเละเจ้าหน้าที่
มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ  ของ
บ้านนามน หมู่ 1  และโครงการจัดการ
ชุมชนปลอดขยะ   ของเทศบาลตำบล
นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยกรรมการ,อนุกรรมการเเละเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ


 เมื่อวันพุธที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 1400 น. พล.ท.ปราการ  ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะเข้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาให้พรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 และรับของขวัญปีใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ณ สำนักงานมูลนิธิฯ


  เมื่อวันอังคารที่ 7 ม.ค.63 เวลา 1030 น. พ.อ.เรืองศักดิ์  แก่นกำจร  รอง จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะ วศ.ทบ. เข้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 และรับของขวัญปีใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและหน่วยงาน เคบีโอเอริธ์(KBO Earth)ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การทำงานของมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ หรือปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน อาทิเช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การลบดิจิทัลดาด้าที่ไร้ประโยชน์ รวมทั้งข้อมูลอันตรายของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทวีความรุนแรง โดยมี พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นประธาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด


 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับองค์การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก(อบก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร , สถานีโทรทัศน์ TNN และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนระดับชันประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้ ๑.โรงเรียนวัดถ้ำองจุ ๒.โรงเรียนท่าสนุน ๓.โรงเรียนบ้านหม่องกระเเทะ อ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี และร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ราชานุรักษ์เขี่อนศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ ณ สนามกอลืฟ กานตรัตน์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกวีรชัย  อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ ๑.กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเภททีมและบุคคลทั่วไป ๒.กิจกรรมสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหาร ๓.กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันและจับสลากรางวัล มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาคู ให้ความรู้เกี่ยวกับกับสาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ให้แก่นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ณ รร.บ้านม่วงกุล เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร นากุง ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจก มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาคู, โรงเรียนบ้านม่วงกุล พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านม่วงกุล ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อ 7 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนกลยุทธิ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย จัดขึ้นโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และภาคีจัดกิจกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ พร้อมกำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงครอบครัวของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป่าครอบครัวแพนด้าแคมป์ จัดโครงการ “ส่งเสริมพลังงานทดแทน และป่าครอบครัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน” ให้แก่เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 27 ม.ค.61


EARTH DAY

 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เม.ย.61 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธา


ฺBIG CLEAN

 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมจัดนิทรรศการ การลดภาวะโลกร้อน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนแก่ นักศึกษาวิชาทหาร ในกิจกรรม “รด.จิตอาสา Big Cleaning Day” ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คนกรุงมาเรียนรู้วิถีชุมชน โดยเข้าร่วม โครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว(กข.43 ข้าว สุขภาพ น้ำตาลต่ำ)​ ณ อำเภอบางบาน จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นช่วงเวลารับผลผลิต ข้าว กข.43 เมื่อ 19 ก.ย.61 เวลา 1000  พ.ท.อินทัช รอดทองผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 ร่วมกับ อบต.ท่าชนะ นำ รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 3 ศฝ.ย่อยไชยา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเทศ ตามโครงการของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ( ส.ล.จ. ) จำนวน 700 ต้น ณ ปากน้ำบ้านท่ากระจาย อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี .มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คนกรุงมาเรียนรู้วิถีชุมชน โดยเข้าร่วม โครงการ นาข้าวอ่อนหวาน(กข.43ข้าว สุขภาพ น้ำตาลต่ำ)​@อยุธยา ซึ่งเป็น.. การผลิตข้าวเริ่มจากการ หว่าน, การดูแล, การเก็บเกี่ยว จนจบขั้นตอน.. ของข้าว.. ซึ่งใช้เทคโนโลยี ​ตรวจสอบความเหมาะสม สภาพ ดิน น้ำ อากาศ ลดความสิ้นเปลือง ที่เกินความจำเป็นในทุกมิติ.. จึงเป็นไร่ ข้าว ยุค 4.0, และลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง...(โลว์คาร์บอน)​  เมื่อ 16 ส.ค.61,เวลา 1000 นฝ.นศท.มทบ45 ,อบต.ตะเคียนทอง,สนง. บริหารทรัพยากรทางทะเลฯ และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ( ส.ล.จ.) จัดกิจกรรม ร่วมปลูกป่าชายเลน ประกอบด้วยต้นโกงกาง จำนวน 1,600 ต้น เพื่อรักษาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมในชุมชนและปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 10,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  ณ ศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชนป่าชายเลน ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมจัดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติครั้งที่ 1 พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก, คณะกรรมการบริหาร, คณะที่ปรึกษาและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.61 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  เมื่อ 23 มิ.ย.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ( ส.ล.จ.) ร่วมพิธีเปิดงาน "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และภาคีพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มูลนิธิฯ  โดย พล.อ.สุริศร์ สุขชุ่ม กรรมการมูลนิธิฯ และ พล.ท.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และโครงการนอร์ธ ปาร์ค เมื่อ 27 มิ.ย.61 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ในระดับโรงเรียน Stem Education for Global Warming TGO และ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนทุนจัดกิจกรรม และมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้อบรม โดย พล.อ.คุณวุฒิ หมอแก้ว รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ  เมื่อ​วันเสาร์ที่​ 15​ มิ.ย.62​ เวลา​ 0830​ พล.ท.พรประสิทธิ์​ กล่ำสมบัติ​ กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยคณะทำงานของมูลนิธิฯ ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ทางออกวิกฤตโลกร้อน กับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง” ซึ่งจัดโดยองค์กร KBO Earth และมูลนิธิ Knowing Buddha โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ในการนี้มีองค์กรต่างๆจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน​ร่วมสัมมนาด้วย ณ​ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก


  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โดยมี พลเอกวีรชัย อินทุโศภน เป็นประธานการประชุม


 เมื่อ 31 ก.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาคู ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดนากุดสิน จังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการลดโลกร้อนและยังเร่งเห็นถึงความมีส่วนร่วมในการปลูกป่าให้คนรุ่นหลังนำมาทำเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เมื่อ​วันพฤหัสบดีที่​ 18​ ก.ค.62​ ​พล.ท.พรประสิทธิ์​ กล่ำสมบัติ​ กรรมการมูลนิธิและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ส.ล.จ.) เป็นผู้แทน มูลนิธิฯ เดินทางไปร่วมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ณ ห้องประชุม อบก.ศูนย์ราชการอาคาร B โดยมี ดร.ณัฐริกา วายุภาพ รอง ผอ.อบก.ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในด้านวิชาการ การส่งเสริมให้ความรู้รวมถึงการจัดฝึกอบรม ระหว่าง ส.ล.จ.และ อบก.ในอนาคต


  พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมคณะได้ร่วมสัมมนาความรู้เชิงลึก "อินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร" ขององค์กร KBO EARTH ณ สโมสรกองทัพบก วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค.62 เวลา 0830 


  เมื่อวันที่ 3 พ.ย.62 เวลา 1800  ผู้แทนของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้เดินทางไปร่วมงานกิจกรรมคอนเสิร์ต ซึ่งจัดขึ้นโดย Viu Thailand ณ ลานกลางแจ้งสยามสแควร์ หน้า Hard Rock Cafe ในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 กว่าคน และมีศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ขึ้นแสดงดนตรีและร่วมทำกิจกรรมกับผู้ชมบนเวที ทั้งนี้เมื่อการแสดงดนตรีจบลง  พิธีกรบนเวทีได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้เห็นความสำคัญของการร่วมมือกับ Viu Thailand ในการช่วยกันสร้างความตระหนักในการลดสภาวะโลกร้อนให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่


  เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 เวลา 1000  พ.ต.ท.รุจน์ วิเชียรภักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนจาน พร้อมนายร้อยเวร 20  สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ และนายสมจิตร ชินโน เกษตรอำเภอดอนจาน จว.กาฬสินธุ์ แนะนำกลุ่มเกษตรกรอำเภอดอนจานให้รู้จักมูลนิธิส่งเสริมลดก๊าชเรือนกระจก(ส.ล.จ.) พร้อมให้ความรู้ขั้นตอนวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก และได้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมทายปัญหาเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 300 คน ผลการดำเนินการปรากฏว่าเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี

สถิติการเยี่ยมชม เมื่อวาน:17    วันนี้: 9   เดือนนี้: 470   รวมทั้งหมด: 9643
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
จัดทำโดย  | มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก