น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9

ที่ทรงพระราชทานมากว่า 50 ปี ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม NGO และประชาชนอย่างจริงจัง 

ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริม
การลด
ก๊าซเรือนกะจก
พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน
 
ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 


วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่ ในระดับไม่รบกวนระบบภูมิอากาศและปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยกิจกรรมของมนุษย์ ฯ

 


โครงสร้าง
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

โครงสร้างการดำเนินการ
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

 
 


เรากำลังผจญกับภาวะโลกร้อน !!!
เราควรช่วยกันหาทางแก้ไข เพื่อลดปัญหาในการเกิดภาวะโลกร้อนให้ลดลง .....

   *ได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะว่าเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ เกิดภาวะโลกร้อน และการที่คุณเผาถุงพลาสติกก็ก่อให้เกิด
     มลภาวะทางอากาศมากขึ้น   เพื่อเป็นการลดใช้พลาสติก ( เราควรใช้ถุงผ้าแทน )  หรืออาจจะลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวลง   ไม่ว่าจะเป็น
     มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ เพราะว่าจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เป็นจำนวนมาก    
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์  :  มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
   My Clip Videos  :  มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก 
กิจกรรม - อัพเดท

ภาพกิจกรรมของ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก (ส.ล.จ.)


  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564, เวลา 10.00
พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน  ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ  ซึ่งได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก  กับเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 


  พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน  ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
 ให้การต้อนรับคณะบุคคล เเละผู้เเทนหน่วยงาน 
ที่ได้เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2564  ณ สำนักงานมูลนิธิ ฯ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการมูลนิธิ ฯ ได้กรุณาอวยพร เเละมอบของขวัญปีใหม่ของมูลนิธิ ฯ  ให้เเก่ผู้เข้าร่วมเพื่อเป็นที่ระลึก

   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563        
พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกพร้อม
ด้วยกรรมการ, อนุกรรมการเเละเจ้าหน้าที่
มูลนิธิ ฯ ได้ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ของบ้านนามน หมู่ 1  และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะ ของเทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
พลเอกวีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยกรรมการ,อนุกรรมการเเละเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ


 เมื่อวันพุธที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 1400 น. พล.ท.ปราการ  ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะเข้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาให้พรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 และรับของขวัญปีใหม่ของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ณ สำนักงานมูลนิธิฯ


  เมื่อวันอังคารที่ 7 ม.ค.63 เวลา 1030 น. พ.อ.เรืองศักดิ์  แก่นกำจร  รอง จก.วศ.ทบ. พร้อมคณะ วศ.ทบ. เข้าอวยพรปีใหม่ พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ท่านประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กรุณาอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 และรับของขวัญปีใหม่ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับองค์การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจก(อบก.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร , สถานีโทรทัศน์ TNN และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก มอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนระดับชันประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้ ๑.โรงเรียนวัดถ้ำองจุ ๒.โรงเรียนท่าสนุน ๓.โรงเรียนบ้านหม่องกระเเทะ อ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี และร่วมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ราชานุรักษ์เขี่อนศรีนครินทร์  เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ ณ สนามกอลืฟ กานตรัตน์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกวีรชัย  อินทุโศภน ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ ๑.กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเภททีมและบุคคลทั่วไป ๒.กิจกรรมสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหาร ๓.กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันและจับสลากรางวัล มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาคู ให้ความรู้เกี่ยวกับกับสาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ให้แก่นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ณ รร.บ้านม่วงกุล เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และภาคีจัดกิจกรรม ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ พร้อมกำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงครอบครัวของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/62 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


สถิติการเยี่ยมชม เมื่อวาน:8    วันนี้:    เดือนนี้: 248   รวมทั้งหมด: 31439
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
จัดทำโดย  | มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก